ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 2023 – Ιατρική Εταιρεία Αθηνών (Ι.Ε.Α.)