ΦΟΡΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΕΕΦΙΕ)

ΦΟΡΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΕΕΦΙΕ)

Το Δ.Σ. της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας και η Οργανωτική Επιτροπή του 33ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ & ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥΜ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους φοιτητές να υποβάλλουν Περιλήψεις εργασιών για Προφορική Ανακοίνωση.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής περιλήψεων εργασιών της Επιστημονικής Εταιρείας Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας (ΕΕΦΙΕ) είναι η Παρασκευή 27 Οκτωβρίου. Οι εργασίες θα κατατεθούν μόνον ηλεκτρονικά μέσω του παρόντος ιστοσυνδέσμου.

Παρακαλείται ο υπεύθυνος συγγραφέας αλληλογραφίας, να συμπληρώσει τα κενά πεδία της Φόρµας Υποβολής µε τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας και να ακολουθήσει πιστά τις κάτωθι οδηγίες για τη σωστή συγγραφή και υποβολή της περίληψης της εργασίας ως ολοκληρωμένο αρχείο Word τύπου (.doc και .docx).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
 • Ο ΤΙΤΛΟΣ της εργασίας να είναι γραμμένος με κεφαλαία στοιχεία και όσο το δυνατόν πιο συνοπτικός.
 • Τα ονόματα των συγγραφέων γράφονται: πρώτα το μικρό Όνομα (ολόκληρο) και στη συνέχεια το Επώνυμο (με πεζά γράμματα).
 • Το Κέντρο Προέλευσης του ή των συγγραφέων από το οποίο προέρχεται η εργασία γράφεται με πεζά γράμματα στην ονομαστική και με την επίσημη ονομασία του κάτω από τα ονόματα των συγγραφέων.
 • Στην περίπτωση περισσοτέρων του ενός Κέντρων Προέλευσης, ο διαχωρισμός γίνεται με ανωφερείς αραβικούς αριθμούς (1,2,3). Στην περίπτωση αυτή οι ανωφερείς αραβικοί αριθμοί θα τοποθετούνται μετά το όνομα του κάθε συγγραφέα και πριν την ονομασία του Κέντρου Προέλευσης.
  Παραδείγματος χάρη:
  Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος1, Ειρήνη Μάλλη2, Νικόλαος Αναγνώστου3, Αντώνιος ∆ηµόπουλος4, Μαγδαληνή Παππά1
  1 Ε΄ Χειρουργική Κλινική, Ιατρική Σχολή Α.Π.Θ., Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Ιπποκράτειο, 2 Γενικό Νοσοκομείο
  Αττικής ΚΑΤ, 3 Γ’ Χειρουργική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Γ. Γεννηματάς, 4 Α΄ Προπαιδευτική Χειρουργική
  Κλινική, Ιατρική Σχολή Αθήνας, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Ιπποκράτειο
 • Το όνοµα του συγγραφέα που επιθυµεί να ανακοινώσει την εργασία, πρέπει να είναι υπογραμμισμένο (Underlined). Παραδείγματος χάρη: Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος1
 • Το κείμενο της περίληψης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 250 λέξεις και σε γραμματοσειρά Arial 10.
 • Η δοµή της περίληψης θα πρέπει να αναλύεται σε ξεχωριστές παραγράφους με μονό διάστιχο. Το σώμα της περίληψης της εργασίας πρέπει να είναι δομημένη ως εξής:
  Εισαγωγή, Σκοπός, Υλικό και Μέθοδοι, Αποτελέσματα και Συμπεράσματα.
 • Επιστημονικά υπεύθυνος κάθε υποβαλλόμενης περίληψης θεωρείται αυτός τα στοιχεία του οποίου αναφέρονται στη φόρμα ηλεκτρονικής υποβολής της περίληψης (υπεύθυνος συγγραφέας αλληλογραφίας).
 • Με την υποβολή της Περίληψης της Εργασίας, ο υπεύθυνος υποβολής θα λάβει στο email του αυτοματοποιημένο μήνυμα της επιτυχούς ολοκλήρωσης της υποβολής. Στην περίπτωση που δεν παραληφθεί τέτοιο μήνυμα, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με την Υπεύθυνη Γραμματεία Διαχείρισης Εργασιών της Επιστημονικής Εταιρείας Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας (ΕΕΦΙΕ) info@congressworld.gr
 • Η αποδοχή ή μη της εργασίας θα ανακοινωθεί με επιστολή προς τον επιστημονικά υπεύθυνο που υπέβαλε την εργασία και τα στοιχεία του οποίου αναγράφονται στην Φόρμα Υποβολής Περίληψης. Εάν δεν παραληφθεί ενημέρωση περί αποδοχής ή μη της εργασίας μέχρι την 30η Οκτωβρίου 2023, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με την Υπεύθυνη Γραμματεία Διαχείρισης Εργασιών της Επιστημονικής Εταιρείας Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας (ΕΕΦΙΕ) info@congressworld.gr

Σημαντικές πληροφορίες:

 1. Εφόσον υποβληθεί η εργασία, διορθώσεις/ τροποποιήσεις δε γίνονται δεκτές.
 2. Εργασία που δεν τηρεί όλες τις προαναφερθείσες προϋποθέσεις δε μπορεί να γίνει δεκτή.
 3. Η Οργανωτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει περισσότερες πληροφορίες για τα δεδομένα των εργασιών που υποβάλλονται.
 4. Όλη η αλληλογραφία για την αποδοχή των εργασιών και τον τρόπο ανακοίνωσης θα γίνεται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά στο e-mail info@congressworld.gr
 5. Η διάρκεια των Προφορικών Ανακοινώσεων θα πρέπει να είναι 6 λεπτά, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου που θα δοθεί για συζήτηση.
 6. Για την παρουσίαση των εργασιών, προβλέπεται η φυσική παρουσία του συγγραφέα – παρουσιαστή.

Παρακαλούμε συμπληρώστε τα παρακάτω Υποχρεωτικά Πεδία *

Υπεύθυνος αλληλογραφίας
Στοιχεία εργασίας
Click or drag a file to this area to upload.