Νεότερες Εξελίξεις στην Εσωτερική Παθολογία, 6-8 Οκτωβρίου 2023

Παρακαλούμε συμπληρώστε τα ακόλουθα πεδία στην ελληνική γλώσσα και με ΚΕΦΑΛΑΙΑ