Νεότερες Εξελίξεις στην Εσωτερική Παθολογία, 6-8 Οκτωβρίου 2023